Een nieuwe koers, een nieuwe strategie

In 2016 zette STC Group de strategie voor de komende jaren uiteen. Maar na de storm die vorig jaar opstak na het bezoek van de Onderwijsinsectie, bleek de organisatie enigszins van de strategische koers afgedwaald te zijn. Nu is het moment aangebroken om de vaart te hervatten en nieuwe inzichten in de koers te integreren. Programmamanager Ad de Lange, bezig met het aanpassen van het strategisch plan, vertelt.

Najaar 2016 verscheen ‘De koers is uitgezet’, waarin STC Group haar strategie voor de komende vier jaar uiteenzette. ‘Als ijkpunt werd het jaar 2025 genomen, een jaartal dat nog ver genoeg is om mooie ambities te formuleren, maar tegelijkertijd dichtbij genoeg om een voorstelling te maken van hoe de wereld er tegen die tijd uitziet.’ In ‘De koers is uitgezet’ zijn vijf thema’s geformuleerd waarop de onderwijsinstelling ‘het beter wil doen dan anderen’: een leven lang leren, eigentijds onderwijs, focus op de arbeidsmarkt, (vak)kennis, vakkundigheid en innovatie en voor en met wereldburgers.

Stip op de horizon

‘Het is belangrijk om vooraf zo’n koers uit te zetten’, aldus adviseur van het College van Bestuur Ad de Lange, ‘want zonder stip aan de horizon weet je niet waarop je moet varen.’ Het verwoorden van de missie en visie is niet voldoende. ‘Een strategie moet worden vertaald naar gedegen plannen. Daarom ben ik april vorig jaar gevraagd om samen met de stuurgroep te bepalen hoe we de thema’s en wensen het beste kunnen implementeren.’

‘Want zonder stip aan de

horizon weet je niet waarop

je moet varen.’

De Lange: ‘De eerste schetsen daarvan zijn halverwege 2017 overhandigd aan het College van Bestuur. Maar terwijl we wachtten op hun reactie werd duidelijk dat de onderwijsinspectie het nodige aan te merken had op ons onderwijs. Alle aandacht ging uit naar het op orde brengen van de kwaliteit. Daarom werden andere activiteiten even on hold gezet.’

Plannen koppelen

Achteraf gezien blijkt dat een geluk bij een ongeluk. Want terwijl intern hard gewerkt werd om de onvoldoendes van de Onderwijsinspectie weg te werken, begrepen De Lange en CvB-

voorzitter Frits Gronsveld dat het strategisch plan beter zou worden als het gekoppeld werd aan het Kwaliteits- en Excellentieplan mbo 2015-2018 en de opvolger, het Bestuursakkoord mbo voor de jaren 2019-2022. De Lange: ‘We zagen dat er veel dwarsverbanden waren tussen deze plannen. Door ons hierop te focussen waren we in staat om een volledig en mooi plan smeden. Omdat de plannen nu in lijn waren met de ambities van het kabinet konden we nu subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW en zo drie belangrijke thema’s extra aandacht geven: oog hebben voor jongeren in kwetsbare posities, het creëren van gelijke kansen en onderwijs dat goed voorbereidt op de arbeidsmarkt.’


‘Neem het speerpunt

‘focus op de arbeidsmarkt’.

’Deze punten stonden al in ons strategisch plan, maar kunnen we nu extra inhoud geven’, vervolgt hij. ‘Neem het speerpunt ‘focus op de arbeidsmarkt’. Dat sluit naadloos aan op de ambities van het kabinet om jongeren toekomstbestendig op te leiden en nauwe banden met het bedrijfsleven te onderhouden. Iets waar STC Group groot mee is geworden. Het zit in ons DNA. Natuurlijk sluiten we hier graag bij aan.’


‘Onze eigen ambities leggen we naast die van het kabinet en -

waar nodig - sturen we bij om zoveel mogelijk resultaten en verbeteringen te genereren. Uiteraard doen we dit in de eerste plaats in het belang van het studiesucces van onze (toekomstige) studenten.’ Positionering van het STC als vakinstelling is ook belangrijk. ‘Daarvoor volgen we alle ontwikkelingen in ons werkgebied goed. Herijken van de strategie betekent namelijk niet het herzien van de eigen missie en ambities’, benadrukt De Lange. ‘Integendeel, door het samenvoegen van de plannen loopt het STC op de troepen vooruit. We hebben zo onze ideeën, maar natuurlijk is iedereen die wil meedenken over de thema’s van harte welkom.’